Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Activiteitenplek de Heerevelden respecteert de privacy van alle betrokkenen. Als je bij Activiteitenplek de Heerevelden komt voor werken, dagbesteding en/of stage, verstrek je bepaalde gegevens over jezelf. Activiteitenplek de Heerevelden verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Activiteitenplek de Heerevelden gebruikt jouw gegevens ten behoeve van de behandeling en/of begeleiding.

In onze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 28 mei 2018.

Contactgegevens

Activiteitenplek de Heerevelden

Heereveldseweg 74, 5423 VM Handel

www.activiteitenplekdeheerevelden.nl

Contactpersoon: functionaris voor de gegevensbescherming

Rian Pierik

rian@deheerevelden.nl

Tel. 06 47191684

Deze privacyverklaring is bestemd voor bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en relaties.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Van deelnemers:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer, burgerlijke staat, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens, bankrekeningnummer, medische gegevens, gegevens zorgverzekering.

Van medewerkers:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats, BSN-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, bankrekeningnummer, geloofsovertuiging, kopie identiteitsbewijs, kopie VOG, motivatiebrief, Curriculum Vitae, ondertekende arbeidsovereenkomst, verslagen van functioneringsgesprekken, gespreksverslagen,

kopie diploma’s, overzicht opleidingen, cursussen en stages, verzuimgegevens, ondertekend sleutelformulier, ondertekend formulier ontvangst goederen.

Van vrijwilligers:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, bankrekeningnummer, kopie VOG, motivatiebrief (indien gewenst), Curriculum Vitae (indien gewenst), ondertekende vrijwilligersovereenkomst, verslagen van evaluatiegesprekken.

Van relaties:

Bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, naam contactpersoon.

Doeleinden:

Activiteitenplek de Heerevelden verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·       Het onderhouden van contact;

·       Een goede en efficiënte dienstverlening;

·       Het verrichten van administratieve handelingen;

·       Verbetering van de dienstverlening;

·       Facturering;

·       Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·       Marketing;

·       Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·       Het voeren van geschillen;

·       Het kunnen aanbieden van informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen:

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Activiteitenplek de Heerevelden hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·       Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·       De bescherming van haar financiële belangen;

·       De verbetering van haar diensten;

·       Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd en vastgelegd worden in de deelnemersovereenkomst.

Verstrekking aan derden:

In het kader van haar dienstverlening kan Activiteitenplek de Heerevelden persoonsgegevens uitwisselen door voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik te maken van diensten van derden, zoals de beheerder van de website, de kwaliteitsapplicatie of zorgsysteem ONS. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Activiteitenplek de Heerevelden aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Activiteitenplek de Heerevelden zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

Activiteitenplek de Heerevelden zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Activiteitenplek de Heerevelden zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Profilering:

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten:

U heeft het recht om Activiteitenplek de Heerevelden een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Activiteitenplek de Heerevelden verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Activiteitenplek de Heerevelden

Heereveldseweg 74, 5423 VM Handel

Tel. 06 47191684

rian@deheerevelden.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Activiteitenplek de Heerevelden, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een tip te geven aan of een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-03-2021.

Activiteitenplek de Heerevelden kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Klik hieronder voor het downloaden van de privacy verklaring.

Privacy verklaring