Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG in werking getreden. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 3 februari 2022.

Contactgegevens

Activiteitenplek de Heerevelden

Heereveldseweg 74, 5423 VM Handel

www.activiteitenplekdeheerevelden.nl

Contactpersoon: functionaris voor de gegevensbescherming

Rian Pierik

rian@deheerevelden.nl

Tel. 06 47191684

Dit privacyreglement is bestemd voor bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en relaties.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Van deelnemers en bewoners:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer, burgerlijke staat, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens, bankrekeningnummer, medische gegevens, gegevens zorgverzekering.

Van medewerkers:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats, BSN-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, bankrekeningnummer, geloofsovertuiging, kopie identiteitsbewijs, kopie VOG, motivatiebrief, Curriculum Vitae, ondertekende arbeidsovereenkomst, verslagen van functioneringsgesprekken, gespreksverslagen,

Kopie diploma’s, overzicht opleidingen, cursussen en stages, verzuimgegevens.

Van vrijwilligers:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, bankrekeningnummer, kopie VOG, motivatiebrief (indien gewenst), Curriculum Vitae (indien gewenst), ondertekende vrijwilligersovereenkomst, verslagen van evaluatiegesprekken.

Van relaties:

Bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, naam contactpersoon.

Doeleinden

Activiteitenplek de Heerevelden verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·       Het onderhouden van contact;

·       Een goede en efficiënte dienstverlening;

·       Het verrichten van administratieve handelingen;

·       Verbetering van de dienstverlening;

·       Facturering;

·       Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·       Marketing;

·       Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·       Het voeren van geschillen;

·       Het kunnen aanbieden van informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Activiteitenplek de Heerevelden hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·       Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·       De bescherming van haar financiële belangen;

·       De verbetering van haar diensten;

·       Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd en vastgelegd worden in de deelnemersovereenkomst.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Activiteitenplek de Heerevelden persoonsgegevens uitwisselen door voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik te maken van diensten van derden, zoals de beheerder van de website, de kwaliteitsapplicatie of zorgsysteem ONS. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen de persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Activiteitenplek de Heerevelden aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Activiteitenplek de Heerevelden zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen de gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Activiteitenplek de Heerevelden zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Activiteitenplek de Heerevelden zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten

U heeft het recht om Activiteitenplek de Heerevelden een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Activiteitenplek de Heerevelden verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Activiteitenplek de Heerevelden

Heereveldseweg 74, 5423 VM Handel

Tel. 06 47191684

rian@deheerevelden.nl

Als je een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Activiteitenplek de Heerevelden, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een tip te geven aan of een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in februari 2022.

Activiteitenplek de Heerevelden kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.