Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Rian Pierik
Coach bij Activiteitenplek de Heerevelden
rian@deheerevelden.nl

06 47191684

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coach- of hulpverleningstraject.

Persoonsgegevens (wat)

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Eventuele indicaties bij beschikking door gemeenten
 • Inhoud van communicatie via mail dan wel telefonischDoeleinden (waarom)Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:
 • Beheer van cliëntenbestand
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening/hulpverlening;
 • Goede administratie (aanvraag van eventuele beschikkingen; planning, inroostering en financiële afhandeling)
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw coach- en/of hulpverleningstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen;
 • Aantonen van kwaliteit;

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Te denken valt aan onze IT-leveranciers en andere derden die betrokken zijn bij uw. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht tot inzage van uw dossier. Dit dossier bestaat uit een beknopte verslaglegging van datgene wat we hebben gedaan. Deze verslaglegging wordt vanzelfsprekend direct met u gedeeld. Overige persoonsgegevens kun u op verzoek ook inzien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Rian Pierik
Coach bij Activiteitenplek de Heerevelden
rian@deheerevelden.nl

06 47191684

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2020